Journal of Rajanagarindra


วารสารราชนครินทร์

Journal of Rajanagarindra

วารสารราชนครินทร์ (Journal of Rajanagarindra) (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารราชนครินทร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กำหนดออก    2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย

กำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารราชนครินทร์ ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ บทความละ 2,500 บาท ทั้งนี้ไม่ว่า

บทความดังกล่าวจะผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

  1. การชำระค่าธรรมเนียมชำระที่หน่วยงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  2. การส่งตีพิมพ์บทความมหาวิทยาลัยพิจารณาจากผู้ที่ยื่นความประสงค์ตามลำดับและ  

ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

ที่ปรึกษา               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                          รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ      ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ

                          ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว

                          รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา

                          รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  วงศ์สารศรี

                          รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ

                          รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ

                          รองศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ  ศิริวรรณ

                          รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร

                          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์

                          รองศาสตราจารย์ ดร.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ์

                          รองศาสตราจารย์บังอร  อนุเมธางกูร

บรรณาธิการ          อาจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา

กองบรรณาธิการ     รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ   สิงห์ม่วง

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ปริญญาวุฒิชัย

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ปักกะสีนัง

                          อาจารย์ ดร.เทพนคร   ทาคง

                          อาจารย์นุชจรินทร์  ครูเกษตร

                          อาจารย์สุพัฒน์  สุขเกษม

                          อาจารย์ทวีทรัพย์  เจือพาณิช

                          นายอุดม   คุ้มภัย

ฝ่ายจัดการ             นางสาวศิริพร   ขจรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

บรรณาธิการวรสารราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถ. มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038)500-000 ต่อ 6415  โทรสาร  : (038)535-116

View Journal | Current Issue | Register