Journal of Rajanagarindra


วารสารราชนครินทร์

Journal of Rajanagarindra

"วารสารราชนครินทร์" เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความ
สามารถทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

View Journal | Current Issue | Register