Journal of Rajanagarindra

"วารสารราชนครินทร์" เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความ
สามารถทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


Vol 13, No 29 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559


Cover Page