การศึกษาสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

นงนุช เลิกบางพลัด

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีขนาดต่างกัน  3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน           4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 375 คน เครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

                  ผลการวิจัยพบว่า

        1.  สภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน   

        2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา และด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในแต่ละด้านที่สำคัญมีดังนี้ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และควรมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) ด้านครูผู้สอน ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนควรมีการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และ  

5) ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนควรให้การเอาใจใส่การเรียนรู้ของบุตรหลาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University