แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

สุกัญญา ตันสุวรรณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา                2) ระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 249 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า

1) แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ (1) ภาวะผู้นำเชิงรุก (2) ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และ(4) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

2) คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ(1) สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ (2) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (3) ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (4) ความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ(5) ความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน  

3) แบบภาวะผู้นำทุกแบบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ แบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอำนาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.70 ส่วนแบบภาวะผู้นำเชิงรุก แบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ และแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

                                 y'    =   1.298 + .405X5 + .280X1

                                Z'y   =   .456X5 + .298X1


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University