ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร

วรรณี เด่นสมุทร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารของศูนย์เด็กเล็ก 2) ศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก และ 4) ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจำนวน  123  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัยพบว่า

 

1) ปัจจัยการบริหารของศูนย์เด็กเล็กทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ด้านโครงสร้างขององค์การ  ตามลำดับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2)  การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คุณภาพเด็กและการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

3)  ปัจจัยการบริหารกับการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4)  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  มีอำนาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 67.7 ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน และด้านกลยุทธ์ ส่วนด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านโครงสร้างองค์การ ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Zy= .522X3 + .348X4


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University