การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิภาภรณ์ บุญยงค์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบ One Group Pretest Posttest Design เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน ได้ทำการทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ จำนวน 10 กิจกรรม แล้วจึงทำการทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความมีมนุษยสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและ การทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ในภาพรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าความแตกต่าง : D = 0.36) เมื่อพิจารณาในด้านย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการรู้จักและยอมรับตนเองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ค่าความแตกต่าง : D = 0.79) สำหรับด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  (ค่าความแตกต่าง : D = 0.44) และด้านการเคารพในสิทธิและความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล   (ค่าความแตกต่าง : D = 0.34) นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับด้านการรู้จักและยอมรับผู้อื่น (ค่าความแตกต่าง : D = 0.04) และด้านการแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณ (ค่าความแตกต่าง : D = 0.30) นั้นพบว่า คะแนนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนามนุษยสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University