การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสานรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ                1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ 3) เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถใน 3 ด้าน คือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้านทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานที่มีลักษณะจำเพาะชิ้นงาน แหล่งข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอบางคล้า จำนวน 14 แห่ง ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จำแนกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 14 คน และครูผู้สอน จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะแรกดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่มย่อย ระยะที่สองดำเนินการสัมมนาสะท้อนผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ระยะที่สามการหาคุณภาพหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

               1.    การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ว่า

                     1.1 โรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา, ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก

                     1.2 ความต้องการในการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความต้องการพัฒนาจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงการเป็นฐาน 2) การพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเกณฑ์เพื่อการประเมินผลงานที่มีลักษณะจำเพาะชิ้นงาน และ 3) การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

               2.    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

            3.          การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถใน 3 ด้าน พบว่า 1) ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านการปฏิบัติการสอน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ 3) ทักษะการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานที่มีลักษณะจำเพาะชิ้นงาน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University