ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาการบัญชีและนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฉัตรชัย ประภัศร

Abstract


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการออกกำลังกายศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์การออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคที่เกิดจากการออกกำลังกาย การรับรู้สภาวะสุขภาพ การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองและรวมไปถึงแรงสนับสนุนทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วยของนักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 144 คนซึ่งได้มาจากการคำนวณหาขนาดของตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. นักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายการรับรู้อุปสรรคของการออกกำลังกายและการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางส่วนการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายการรับรู้ความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก
  2. นักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการออกกำลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  4. การรับรู้ประโยชน์การออกกำลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส่วนการรับรู้อุปสรรคการออกกำลังกายการรับรู้ภาวะสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตน และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University