แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุข ในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วาสิณี อิสรานุวัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงาน และระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกประเภท จำนวน 260 คน  ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equal Modeling : SEM) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 168 คน (ร้อยละ 64.60) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 159 คน (ร้อยละ 61.20)  มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จำนวน 105 คน (ร้อยละ 40.40) มีระดับความผูกพันต่อองค์การ  และระดับความสุขในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ระดับการมีส่วนร่วม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง พบว่า บรรยากาศในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความสุขใน

 การทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University