ธรรมชาติของความเสี่ยงจากมุมมองเชิงสังคม – วัฒนธรรม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้บริบทไทย

นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย

Abstract


ความล้มเหลวในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศถือเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในแวดวงวิจัยตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่านมา โดยความล้มเหลวมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการไม่สามารถบริหารความเสี่ยงในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยมากนักวิจัยมักอธิบายเหตุผลดังกล่าวจากมุมมองทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามงานวิจัยและรายงานของเอกชนในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับมุมมองที่มิใช่เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากพลวัตทางสังคม-วัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินการโครงการเพิ่มขึ้นมาก การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการเกิดขึ้นของความเสี่ยงจากมุมมองที่มิใช่เทคโนโลยีผ่านกระบวนทัศน์เชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐบาลไทยโครงการหนึ่งเป็นกรณีศึกษา ผลลัพธ์จากการศึกษาในครั้งนี้นำไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และอธิบายพลวัตของความเสี่ยงจากมุมมองที่มิใช่เทคโนโลยีอีกด้วย 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University