พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด

รุ่งนภา เรืองศิริวิวัฒน์

Abstract


การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดย  Chi-Square  และ  Regression Analysis

           จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด  พบว่าส่วนใหญ่รับประทานอาหารเสริมมาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี  ชนิดของอาหารเสริมที่เลือกซื้อเป็นแบบชนิดเม็ด  บริโภคเพื่อบำรุงร่างกาย   ผู้ที่แนะนำให้ซื้อคือบุคคลในครอบครัว  ความถี่ในการซื้อเฉลี่ย  1-2 ครั้งต่อเดือน   โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้า  ฝากคนรู้จักไปซื้อ   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ดแตกต่างกัน  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University