พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์

จิราพร ฟองขาว

Abstract


            การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์  Chi-Square  และ  Regression Analysis

            ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี  สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์พบว่าส่วนใหญ่เคยใช้บริการเสริมความงามมาแล้ว 1 ครั้ง ประเภทของการใช้บริการคือการผ่าตัด สาเหตุที่มาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  โดยมีเพื่อนเป็นผู้แนะนำ  ใช้บริการ 1 ครั้งต่อปี  สถานบริการที่ใช้บริการคือคลินิก  เหตุผลหลักที่ใช้บริการเลือกสถานบริการคือคุณภาพ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคาอยู่ในระดับสำคัญมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับสำคัญมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาเรื่องราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อื่น ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องสถานที่บริการมีความปลอดภัย ด้านส่งเสริมการตลาดเรื่องมีโปรโมชั่นลดราคา                 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเสริมความงามภายใต้การดูแลของแพทย์  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University