การปรับปรุงเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมยืมหนังสือในห้องสมุดที่ดีขึ้น

นพพณ เลิศชูวงศา, นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย

Abstract


การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดถือเป็นเรื่องสำคัญและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่าน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นไม่เพียงพอหรือเป็นเพียงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเพียงด้านเดียว อีกทั้งยังขาดความเชื่อมโยงกับคุณสมบัติต่างๆ ของตัวผู้ยืมอีกด้วย บทความนี้จึงนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกฎความสัมพันธ์ตามขั้นตอนเอไพรออริพื้นฐานโดยอาศัยเครื่องมืออย่างแบบจำลองทางเวลาด้วยเวฟเลตและกราฟแจกแจงความถี่ ทำให้คณะนักวิจัยค้นพบกฎความสัมพันธ์ที่อธิยายพฤติกรรมของการยืม “รายบุคคล” แทนรูปแบบ “รายรายการ” เหมือนกรณีงานวิจัยทั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ผู้บริหารห้องสมุดกำหนดกลยุทธ์และงบประมาณได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกฎความสัมพันธ์ตามขั้นตอนเอไพรออริอีกด้วย 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University