การใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อย

สุรางค์รัตน์ แสงศรี

Abstract


การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทและความสำคัญตลอดจนผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผู้ประกอบการรายย่อย นักการตลาดควรทำการพิจารณาและใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าจะสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพจากยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยังนำมาซึ่งโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการขายสินค้าและบริการสู่การทำตลาดระหว่างประเทศหรือการตลาดโลก ซึ่งการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญดังกล่าว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University