ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อติพร เกิดเรือง

Abstract


การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารของสำนักงาน กสทช. เป็นความมุ่งหวังที่ต้องการให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรที่กำกับดูแลบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ แนวคิดสำคัญประการหนึ่งต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าว คือ การปรับกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Traditional Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) เพื่อให้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเพียงการจัดการภายในองค์กร ก้าวสู่การดำเนินงานที่ต้องเปิดรับเครือข่ายจากภายนอกมากขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้แนวทางแบบควบคุมสั่งการและกำกับติดตามแบบเข้มข้น อาจไม่สามารถทำให้การบริหารงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพได้ ฉะนั้น กสทช. ควรปรับรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เน้นการส่งเสริมแรงจูงใจคนให้ทำงานอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น หากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะส่งผลให้สำนักงาน กสทช.     มีการบริหารงานที่ทันสมัยและบุคลากรในองค์กรสามารถรับมือกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal of Rajanagarindra University