Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 30 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ – โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบ กรณีการจำลองสถานการณ์สอบ Abstract   PDF
หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
 
Vol 6, No 16 (2009): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ ผาวันดี
 
Vol 6, No 16 (2009): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำการใช้เรือพื้นบ้านในภาคตะวันออก Abstract   PDF
ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
 
Vol 13, No 30 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   PDF
อรุณี สุวรรณชาติ
 
Vol 11, No 25 (2014): ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2557 การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 Abstract   PDF
พงศ์รพี ปรีดานนท์
 
Vol 11, No 26 (2014): ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า : กรณีศึกษาธนาคารในจังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   PDF
วนิดา ดิษฐวัฒน์
 
Vol 13, No 29 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559 การตีความ Abstract   PDF
ธนาพร ภัทรวงศ์วาณิชย์
 
Vol 12, No 28 (2015): ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การนำพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
ชลธิช มณีแสง
 
Vol 12, No 28 (2015): ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 Abstract   PDF
จุฑารัตน์ แสงสุข
 
Vol 13, No 29 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา Abstract   PDF
เกล้าฟ้า ทองสนธิ
 
Vol 7, No 17 (2010): ปีที่ 7 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2553 การประเมินผลการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Abstract   PDF
จินดา เนื่องจำนงค์, อารียา บุญทวี, นวพันธ์ เที่ยงเจริญ
 
Vol 14, No 31 (2017): ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 มกราคม - มิถุนายน 2560 การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
วันทนีย์ บางเสน
 
Vol 14, No 32 (2017): ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 การปรับปรุงเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมยืมหนังสือในห้องสมุดที่ดีขึ้น Abstract   PDF
นพพณ เลิศชูวงศา, นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
 
Vol 9, No 21 (2012): ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2555 การปรับวิธีคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยวิธีคิดเชิงระบบ Abstract   PDF
ฉัตรชัย ประภัศร
 
Vol 8, No 19 (2011): ปีที่ 8 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2554 การพัฒนาการบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอเมืองชลบุรี Abstract   PDF
สมประสงค์ ปิวไธสง
 
Vol 14, No 32 (2017): ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   PDF
ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
 
Vol 13, No 29 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Abstract   PDF
ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล, เทพนคร ทาคง
 
Vol 11, No 25 (2014): ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2557 การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเล่นเกมซุโดะกุ Abstract   PDF
ปริญญา เรืองทิพย์, เดชา วรรณพาหุล
 
Vol 9, No 21 (2012): ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2555 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ณเอก อึ้งเสือ
 
Vol 11, No 26 (2014): ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวถนนวิทยา Abstract   PDF
เพ็ญศรี จินดาศักดิ์
 
Vol 13, No 30 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร บริษัท วินซั่ม กรีน จำกัด Abstract   PDF
รัตติชา ญาวิเลิศ
 
Vol 13, No 29 (2016): ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ (Process Model) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Abstract   PDF
ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
 
Vol 14, No 31 (2017): ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 มกราคม - มิถุนายน 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนที่มีหลายหลักของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ Abstract   PDF
จารุวรรณ สิงห์ม่วง, สุภาภรณ์ แจ้งสุข
 
Vol 9, No 21 (2012): ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2555 การพัฒนาพฤติกรรมการมีวินัยด้านการรักษาความสะอาดของนักเรียน โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Abstract   PDF
พรรณศรี ศรีหริ่ง
 
Vol 12, No 28 (2015): ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส Abstract   PDF
พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
 
1 - 25 of 211 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>